Categoría: Рак

Сите мислења поврзани со рак на кожата

El cáncer de piel puede llegar a los pulmones y otros órganos

Рак на кожата можат да стигнат до белите дробови и други органи

Неодамна, МЦП (Институт за истражување на рак во) предупреди на можноста од рак на кожата да се шири и на други органи, како што се белите дробови. Според ScienceDaily, пациенти со меланом имаат мутација во генот BRAF. Ова
Pruebas de Diagnóstico del Cáncer de Piel basadas en genética

Дијагностичките тестови врз рак на кожата Генетика

Денес, дијагностичка и терапевтска стратегија ќе биде да се дефинираат многу нови модели за проценка на пациентот и нивниот однос кон рак на кожата или други болести. Este tipo de medicina personalizada se está conviertiendo en un nuevo modelo

Top